Algemene voorwaarden

 1. Onder “Koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meerdere product(en) aankoopt van Fabtiek, een BV met maatschappelijke zetel te Wichelen (België), Watermolenweg 6 9260 Wichelen, BTW BE 0544.371.126, RPR Dendermonde.

 2. Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd door Fabtiek BV.

 3. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.

 4. Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.

 5. Er komt slechts een verkoopovereenkomst tussen Fabtiek BV en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door Fabtiek BV. Het aanvaarden van de verkoopovereenkomst gebeurt door Fabtiek BV door ondertekening van de verkoopovereenkomst (bij verkopen via mail, website of in de winkel) of door het sturen van een orderbevestiging aan de koper.

 6. De ontvangst van de verkoopovereenkomst of het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.

 7. Fabtiek BV behoudt zich het recht om de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel reeds betaalde sommen. In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen.

 8. De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen, uitgezonderd de deelname in de verzendingskosten.

 9. Fabtiek BV behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.

 10. Fabtiek BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.

 11. De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld op de verkoopovereenkomst of in het bevestigingsschrijven.

 12. Fabtiek BV behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.

 13. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van Fabtiek BV tot het betalen van eventuele schadevergoeding.

 14. Zolang de goederen niet zijn betaald blijven ze eigendom van Fabtiek BV waarbij het risico evenwel overgaat op de koper bij levering of ophaling.

 15. Een voorschot van minstens 10% op de verkoopsom wordt gevraagd voor iedere bestelling waarbij het totale bedrag groter is dan 500 euro inclusief taksen.

 16. Alle goederen en facturen zijn betaalbaar te Lokeren of Wichelen en ten laatste bij de levering en zonder korting. Indien de klant via een bankoverschrijving betaalt, dan dient dit voor de levering te gebeuren en waarbij hij het bewijs van betaling dient voor te leggen ten laatste bij de levering. Betalingen kunnen verricht worden via volgende betaalmogelijkheden:

  • bankrekeningnummer IBAN BE21 1030 3261 4603 – BIC: NICABEBB.
 17. Fabtiek BV verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de website te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de website www.woodmenandtree.com en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.

 18. Bij gebrek van betaling bij of voor de levering zullen de gefactureerde totalen verhoogd worden met 10% intrest per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling.

 19. De producten worden opgestuurd naar of geleverd en geplaatst op het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling (thuisadres of ander adres).

 20. Uiteraard stelt Fabtiek BV alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. Doch de aangegeven levertijden zijn slechts indicatief.

 21. De Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, laat de consument toe om bij bestelling via het internet binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet.

 22. De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn op kost van de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) het aankoopbewijs teruggestuurd worden naar een door de klantendienst gespecifieerd adres.

 23. Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.

 24. Ten laatste 30 dagen na aanvaarding van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten van levering.

 25. Ex artikel 80 §4 Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, is het verzakingsrecht niet van toepassing op: de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of besteld of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen,

 26. Klachten betreffende de geleverde diensten en elk protest dienen te gebeuren binnen de vijf werkdagen na levering.

 27. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd en is het Belgisch recht toepasselijk.